издателство АСПРО   

»»» Вход ... »»» Вземете актуална информация за нашите издания 
27.03.2023 г. | Добре дошли на сайта за специализирана литератература, засягаща горещи теми в областта на Евроинтеграцията на България! | Издателство АСПРО доставя поръчаните книги чрез куриер в цялата страна и чрез пощенска пратка извън страната. Разходите за доставка в рамките на страната се поемат от издателството. | Честито Рождество Христово и Нова Година!

 

 »книги на издателство АСПРО


СЪВРЕМЕНЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  как да поръчате »»»

СЪВРЕМЕНЕН ВЪТРЕШЕН ОДИТ – ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Поредност: Първо издание, 2007 г.

Брой страници: 921 стр.

Автори: Робърт Р. Милър

Превод от английски: Ася Инджова, Светлана Михайлова, Невена Янакиева

Редактор: Надежда Христева

Корица: Твърда подвързия

Диск (CD): НЕ

ISNB – 10: 954-337-001-8

ISBN – 13: 978-954-337-001-4

Цена: 150,00 лв.

Темата за вътрешния одит е сравнително нова за нашата страна, но с развиването на пазарната икономиката и преструктурирането на капитала тази функция ще става все по-важна във всяка една стопанска структура. Нагледен пример за това е финансирането от Европейския съюз: то като цяло ще промени структурата на капитала на бенефициентите и в същото време ще изисква ясен контрол на разходването на тези средства – именно функцията „вътрешен одит” е тази, която независимо проучва и оценява дейностите на една организация, като в същото време е вътрешна за нея.

Много са факторите, които определят това издание като необходимо за всяка една организация. От една страна това е вътрешната потребност за изграждане на звена за вътрешен одит в самите организации (фирми, общини, агенции, министерства и т.н.) като начин за гарантирането на успешно управление и изпълнение на целите на една организация. От друга страна, външните фактори като публичност на капитала и външно финансиране изискват въвеждането на функцията „вътрешен одит” и утвърждаването на професията на „вътрешен одитор”. Трети фактор – законовата рамка на вътрешния одит е приетият не много отдавна Закон за вътрешния одит в публичния сектор, който категорично изисква поддържането на такава функция при определени условия.

Настоящото издание на издателство „АСПРО” е преводно и представлява шестото (последно) издание на „Brink’s Modern Internal Auditing” и е световен бестселър в своята област. Прилагайки висок професионализъм, авторът Робърт Милър представя темата за вътрешния одит в светлината на днешните предизвикателства – високи критерии за управление и все по-бързо развиващи се информационни технологии. По своята си същност книгата се явява най-добрия учебник по теория и практика на вътрешния одитор, защото представя в пълнота и примери процесите на вътрешния одит и мястото му в управлението на една организация.

Намираме изданието полезно не само за специалистите от публичния сектор (държавни и общински предприятия, общини, министерства, агенции и т.н.), но и за много от средните и големи български компании, които ще привличат външно финансиране. Освен за професионалистите одитори и експерт-счетоводители, изданието би представлявало интерес за финансови анализатори, мениджъри и висши управленски фигури във всяка една организация. Достъпният език на книгата я прави подходяща за студенти и магистрати с интереси към управлението и контрола, които са бъдещите вътрешни одитори.

Уверени сме, че тази книга ще разкрие пред вас нови предизвикателства не само на функцията „вътрешен одит”, а и на самото управление на процесите в една организация.


ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПРИ ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ (ВНОС И ИЗНОС) – СИСТЕМАТА „ИНТРАСТАТ” И „V.I.E.S.” - ДЕКЛАРАЦИИ  как да поръчате »»»

ДАНЪК ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ ПРИ ВЪТРЕШНООБЩНОСТНА ТЪРГОВИЯ (ВНОС И ИЗНОС) – СИСТЕМАТА „ИНТРАСТАТ” И „V.I.E.S.” - ДЕКЛАРАЦИИ

Поредност: Първо издание, 2007 г.

Брой страници: 212 стр.

Автори: Ася Инджова, Благой Иванов

Поредица: „Данъци – 2007”, Книга № 5

Приложение: Наредба за прилагане на Системата ИНТРАСТАТ

Корица: Меки корици

Диск: ДА

Цена: 24,90 лв. (с диска)

В ДВ бр. 63 от 4 август 2006 год. (вече с няколко изменения) бе публикуван Закона за данък върху добавената стойност, който влиза в сила в деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз. Този закон въвежда европейски правила за облагането с данък върху добавената стойност, напълно хармонизирани с европейските директиви в областта на косвеното облагане и в частност с Шеста Директива – 77/388/ЕИО със съвсем малки и незначителни изключения, наложени от вътрешните потребности на страната.

Най значителни и нови за нас са промените, свързани с търговията на стоки вътре в общността между страните-членки на Европейския съюз. От 1 януари 1993 год., когато е премахнат граничния контрол, в Европейския съюз се въвежда „преходен режим за облагане с ДДС”, който действа и до днес. Този режим действа при спазване на два основни принципа на облагане с ДДС, които са заложени и в новия ни Закон за данък върху добавената стойност.

1.  Принцип „произход на стоката” – той е основен принцип за облагане с ДДС на физическите (частните) лица, които свободно пътуват и закупуват стоки за лична употреба в други страни-членки. Те заплащат дължимият ДДС в страната, където са закупили стоката и свободно внасят тези стоки в собствената си страна, без да дължат отново ДДС. Изключението тук е само за покупка на нови превозни средства, които се облагат с ДДС на принципа „държава на местоназначението”, което означава, че ДДС се дължи в държавата-членка в която се внасят новите транспортни средства и със ставката в тази държава.

2.  Принцип „държава на местоназначението” – освен за покупката на нови транспортни средства от частни лица, този принцип се отнася и за всички юридически лица и вътре общностите доставки. Данъчно задължените лица, установени в някоя от държавите-членки и осъществяващи вътре общностна търговия не се разглеждат вече като „вносители” и „износители”. Тези термини са заменени с „вътреобщностно придобиване” (ВОП) и „вътреобщностна доставка” (ВОД) на стоки. Облагането с ДДС при тези режими става в държавата-членка в която стоките се доставят, ДДС се дължи в размера и условията на същата държава-членка, получателят им начислява дължимият ДДС и подава декларация, в която ги декларира, а доставчикът облага стоките с нулева ставка и също подава декларация (VIES).

Представеното издание разглежда подробно въведените с новия закон за ДДС режими за облагане на движението на стоки в Общността, както и задължителните декларации и документи, необходими за обмен на информация и контрол върху начисляването на ДДС в страните-членки.

Към изданието е приложен диск с изключително богат подбор на нормативни документи от националното и европейското законодателство свързани с Данъка върху добавената стойност и процедурите за облагане в рамките на общността.

Намираме изданието за полезно както за специалистите като счетоводители, данъчни и митнически инспектори, така и за мениджърите от стопанските структури, които имат активни търговски отношения със страните от Европейския съюз.


ПЪЛЕН КОМЕНТАР НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА  как да поръчате »»»

ПЪЛЕН КОМЕНТАР НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
(Практически примери и експертно тълкуване)

Поредност: Първо издание, 2007 г.

Брой страници: 208 стр.

Автори: Ася Инджова и Благой Иванов

Поредица: „Данъци – 2007”, Книга № 1

Приложение: Облагане с окончателен патентен данък

Корица: Меки корици

Диск (CD): ДА

Цена: 19,90 лв. (с диска)

Настоящето издание не претендира да тълкува Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) или да повтаря систематиката му. Идеята на създателите му е да служи като наръчник за всяко физическо лице (местно или чуждестранно) да се определи възможно най-бързо като задължено или не за данъка върху доходите си, и да се ориентира в механизма за определяне на данъчната основа. Направен е достъпен прочит на законовите постановки за една по-широка читателска аудитория като същевременно се посочват някои основни правила и принципи, на базата на които всяко физическо лице може да се ориентира в логиката на закона, за да спази неговите изисквания. Изданието не изчерпва възможностите за тълкуване на правните норми в областта на облагането на доходите на физическите лица.

Авторите запознават читателите с данъчните процедури по деклариране и плащане на данъците върху доходите. Внесена е яснота за правата на физическите субекти по повод взаимоотношенията им с приходната администрация. Направен е опит да се синтезирана информацията на няколко документа на данъчното право (ЗДДФЛ – наричан за кратко „Закона”, Данъчно осигурителния процесуален кодекс – ДОПК, Директиви на Съвета, Кодекса на труда, Закон за корпоративното подоходно облагане - ЗКПО и други специални законови актове, цитирани в по-нататъшното изложение). Изложени са основните аспекти при извършване на проверки и ревизии на физически лица от приходната администрация.

Във връзка с неизбежното хармонизиране на българското данъчно законодателство с правото на Европейския съюз, както и по повод на въвеждането на разпоредбите на Директиви 90/434/ЕИО и 2003/48/ЕИО на Съвета с влизането в сила на 01 януари 2007 г. на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, настоящото ръководство разглежда по-прецизно някои предписания на горепосочените директиви в пряката им връзка с облагането на доходите на физическите лица.

Книгата е предназначена както за професионалисти в областта на счетоводството и данъчната консултантска дейност, така и за непрофесионалисти, получатели на доходи. Начинът на поднасяне на информацията е удобен за свободно ориентиране на студенти и учащи се в материята на новото данъчно законодателство в България по отношение на доходите на физическите лица.

Информацията в диска е структурирана в три раздела. Първият раздел включва Закона за данъка върху доходите на физическите лица, Наредба Н-18 и 9 Директиви на ЕС, които третират облагането доходите на физическите лица. Вторият раздел включва 11 данъчни закона, 2 правилника, 2 кодекса и Шеста директива на съвета на ЕС. Третият раздел представя други закони към които има препратки към ЗДДФЛ, като Търговския закон, Закона за търговския регистър, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Кодекс на труда, Закон за задълженията и договорите, Граждански процесуален кодекс и Административно-процесуален кодекс, Закона за административните нарушения и наказания, Закон за митниците и още 37 закона и документи.

Изчерпателният подбор на 75 документа от националното и европейското законодателство придават пълнота и уникалност на изданието, признато вече за най-добро по темата.


ПЪЛЕН КОМЕНТАР НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ  как да поръчате »»»

ПЪЛЕН КОМЕНТАР НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДАНЪКА ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(Практически примери и експертно тълкуване)

Поредност: Първо издание, 2007 г.

Брой страници: 313 стр.

Автори: Ася Инджова, Благой Иванов

Поредица: „Данъци – 2007”, Книга № 2

Приложение: Писма, Указания и Становища на МФ и НАП

Корица: Меки корици

Диск (CD): ДА

Цена: 19,90 лв. (с диска)

ДДС е вид оборотен данък, при който на всеки етап от производството или търговията се облага само новосъздадената стойност и тъй като данъкът се изчислява върху продажната цена на стоката или услугата, в крайна сметка цялата му тежест се поема от крайния потребител или лице, което не е регистрирано по ДДС. Това е така, защото ДДС се основава на принципа на приспадането, според който всяко регистрирано по ЗДДС лице начислява данъка върху цената на продадените стоки или услуги и приспада данъкът, включен в стойността на съставните елементи на тази цена. ДДС може да представлява преобладаваща част от приходите в държавния бюджет.

Всички тези принципи на облагане с ДДС, приети със Шеста директива на Европейския съюз са взети предвид в новия ни Закон за данък върху добавената стойност. Не са освободени доставките на правни услуги, доставките свързани с металните отпадъци, както в досега действащия ЗДДС, но пък вече са освободени доставките на сгради или части от тях, които не са нови, предоставянето на частни уроци, доставките на религиозни институции, които в досега действащия ЗДДС бяха облагаеми. Въведена е и намалена данъчна ставка от 7 на сто за хотелиерски услуги, когато са част от организирано пътуване.

Въведени са и съвсем нови за нас понятия, свързани с влизането ни в Европейския съюз и вътреобщностната търговия – вътреобщностна доставка и вътреобщностно придобиване, които заменят понятието „износ” и „внос” между страните-членки; тристранни операции – доставки на стоки между три регистрирани по ДДС лица в три различни държави-членки; дистанционни продажби – доставка на стоки от регистрирани по ДДС български лица към нерегистрирани лица в друга държава-членка; при определени случаи възниква задължение за внасяне на данък от нерегистрирани по ДДС лица; въведени са специални режими на облагане при доставки на стоки с монтаж и инсталация между страни-членки; специфични разпоредби за доставките на нови превозни средства и акцизни стоки, както и много други промени, които ще разгледаме подробно в настоящите коментари.

Направеният в книгата коментар дава яснота върху много от въпросите, пред които са изправени не само счетоводители и одитори, а и самите мениджъри. Книгата е предназначена за широк кръг читатели , като счетоводители, данъчни консултанти, одитори, мениджъри, студенти и учащи. Приложените в диска документи допълват съдържанието и правят изданието пълно и изчерпателно за темата.

В приложения диск са включени три раздела:

 • Първият раздел включва Закона за ДДС и правилника за прилагане на ЗДДС, както и Директива №77/388/ЕС, наредби, указания, заповеди, писма и становища свързани с прилагане на ЗДДС.
 • Вторият раздел включва 15 закона, свързани с данъците, като Закона за акцизите и данъчните складове и правилника за прилагането му, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ, ДОПК, Закона за здравното осигуряване и Закона за социалното осигуряване, Закона за счетоводството и др.
 • Третият раздел представя други закони и документи, които са свързани в предходните като Търговски закон, Закон за търговския регистър, Закон за хазарта, Закон за дружествата със специална инвестиционна цел, Закон за задълженията и договорите, Закон за митниците, Закон за кредитните институции, Закон за независимия финансов одит, Закон за особените залози, Закон за лечебните заведения, Закон за здравето, Закон за висшето образование, Закон за юридическите лица с нестопанска цел и други.

Подборът на повече от 66 приложени документа в диска прави това издание изключително полезно и едно от най-добрите на книжния пазар по признание на водещи специалисти.


ПЪЛЕН КОМЕНТАР НА НОВИЯ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕС КОДЕКС

ПЪЛЕН КОМЕНТАР НА НОВИЯ ДАНЪЧНО ОСИГУРИТЕЛЕН ПРОЦЕС КОДЕКС


Очаквайте в началото на 2008г.


ПЪЛЕН КОМЕНТАР НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ

ПЪЛЕН КОМЕНТАР НА НОВИЯ ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ


Очаквайте в началото на 2008г.


ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ  как да поръчате »»»

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНИЯ ТЪРГОВЕЦ

Поредност: Първо издание, 2007 г.

Брой страници: 184 стр.

Автори: Ася Инджова и Благой Иванов

Поредица: „Данъци – 2007”, Книга № 6

Приложение: Нормативна уредба

Корица: Меки корици

Диск (CD): ДА

Цена: 24,90 лв. (с диска)

Данъчното и социално осигуряване на едноличния търговец има своята специфика, която е предопределена от правния му статут. Едноличният търговец не е юридическо лице, т.е. то няма правни задължения и в същото време регистрацията му признава правото да извършва търговска дейност. Това означава, че търговската дейност се извършва от Едноличния търговец, а данъчно се облага и социално се осигурява физическото лице собственик на Едноличния търговец.

Едноличния търговец в качеството си на извършващ стопанска дейност субект формира облагаемия си доход по реда на Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) и дължи някои данъци, регламентирани в текстовете на този закон. Като физическо лице Едноличният търговец облага доходите си по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

В настоящото издание е изложена логическата последователност и действащия механизъм за данъчно облагане и социално осигуряване на Едноличния търговец, като се поставя ударение върху спецификата, която ги съпътства. Включени са всички последни образци на декларации и формуляри, необходими за уреждането на взаимоотношенията на ЕТ с Националната агенция по приходите (НАП) по повод на дължими данъци и осигуровки, както и нормативната база, която ги определя.

Ръководството е предназначено да подпомогне практиката на професионалисти – счетоводители, консултанти, както и еднолични търговци, които сами водят счетоводството си. Начинът на поднасяне на информацията е удобен за ползване от студенти и учащи се по материята на новото данъчно законодателство.

Приложеният към книгата диск съдържа богат набор от закони, кодекси, регламенти, правилници и наредби, които поради ограничения обем на книжното тяло не са поместени в него и са подредени в шест част. Първа част представя ЗКПО, Регламенти 2157/2001 и 1435/2003 на ЕС, които визират ЕТ, Директиви 2001/86, 2003/72, 90/435, 90/434, 2003/49, 2003/12 и 2003/19, които третират данъчното облагане. Втора част представя ЗДДФЛ, Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти, както и Директива 77/799 и Препоръка 94/079 на ЕС за облагане доходите на физическите лица. Трета част включва нормативни документи свързани с ЗДДС – закона, наредбата за прилагане на Интрастат, Директива 77/388/ЕЕС, данъчни закони и кодекси, наредби Н-9 и други. Четвърта част включва законодателството относно Социалното осигуряване. Пета част се отнася до закони, стандарти и наредби свързани със счетоводството. В шеста част са включени още 21 закона, кодекси, правилници, които се отнасят към темата на изданието.

Надяваме се, че направеният подбор е максимално изчерпателен от към законодателни и нормативни документи по темата и ще представлява неоценимо помагало за всеки ползвател на изданието.


СЧЕТОВОДСТВО ЗА НЕСЧЕТОВОДИТЕЛИ. Грейъм Мот.  как да поръчате »»»

СЧЕТОВОДСТВО ЗА НЕСЧЕТОВОДИТЕЛИ
Грейъм Мот

Автор: Грейъм Мот

Поредност: Второ издание, 2007 г.

Брой страници: 304 стр.

Приложение: Компакт диск

Корица: Меки корици

Цена: 29,90 лв. (с диска)

Счетоводството и финансите имат собствен език с множество определения и методи, които могат да объркат непрофесионалистите. Това издание е написано именно за онези студенти и мениджъри непрофесионалисти, които искат да придобият представа за финансите и счетоводството в една организация. Целта е да се използва възможно най-малко специализирана терминология и различните определения и методи да се обясняват на прост език, за разбирането на които не се изисква опит.

Тази книга се състои от три части. Първата част разглежда видовете годишни отчети и тяхната интерпретация. Те включват отчета за приходи и разходи, балансовия отчет, отчета за паричните потоци, корекциите за инфлация и показателите за ефективност. Обяснена е не само целта на тези отчети, но и принципите използвани при изготвянето им, както и техните ограничения.

Втората част на тази книга се занимава с техниките, които мениджърите използват в ежедневната си работа за определяне/отчитане на себестойността на продуктите и услугите, контролирането на същите стойности/разходи, ценообразуване, управление на бюджета и ефективна комуникация.

Третата част е насочена към финансовия мениджмънт, като разглежда техники за оценяване на инвестициите, които помагат да се вземе решение дали, кога и къде да се използват определени ресурси. Управлението на акциите, задълженията и паричните средства, които съставляват оборотния капитал също се разглеждат. Представени са различни начини за оценяване на акциите на компанията преди да се разгледа тяхната роля в ситуации на сливания и придобивания/поглъщания и растящият интерес към мениджмънт на изкупуванията. Облагането на печалбата с данъци е изложено в системата за корпоративен данък за дружествата с ограничена отговорност и данък общ доход за самонаети лица.

В приложения към книгата диск ще намерите 78 документа от националното и европейското законодателство. В част първа са представени закони, наредби, стандарти и други документи пряко свързани със счетоводството. Втора част включва директиви и регламенти на ЕС, които се отнасят до счетоводството. Трета част е отделена за закони, правилници, наредби и разяснения, които се отнасят пряко към данъците. Четвърта част включва документи свързани със социалното и здравното осигуряване. В пета част са включени всички закони и документи, към които е имало препратки в предишните и които са косвено свързани с темата на изданието.

Надяваме се, че направеният от издателите подбор допълва съдържанието на книгата и я прави ценно помагало за всички, които се интересуват от финанси и счетоводство.


ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПРАВИЛАТА, ПРОЦЕДУРИТЕ И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗДМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПО ПРОГРАМА ФАР НА ЕС  как да поръчате »»»

ИНФОРМАЦИОНЕН СПРАВОЧНИК ЗА ПРАВИЛАТА, ПРОЦЕДУРИТЕ И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗДМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПО ПРОГРАМА ФАР НА ЕС

Поредност: Първо издание, 2007 г.

Брой страници: 312 стр.

Съставител: Благой Иванов

Поредица: „ЕВРОФОНДОВЕ”, Книга № 1

Приложение: Образци на типови документи за кандидатстване

Корица: Меки корици

Диск (CD): ДА

ISBN: 978-954-377-005-2

Цена: 32,00 лв. (с диска)

Темата за финансирането на проекти по Структурните фондове е особено интересна от влизането на България в Европейския съюз. Големите възможности, които се отварят, представляват и сериозно предизвикателство за българското правителство, за представителите на бизнеса и за обикновените хора. Това е така, защото средствата по фондовете на Кохезионната политика на ЕС се разходват при определени условия.

Дългогодишните преговори за присъединяване на България към Европейския съюз имаха за цел именно на определят условията, при които ще стане това присъединяване и как България ще има достъп до трите основни политики на ЕС, една от които е Кохезионната политика на съюза.

В подготвения Информационен справочник сме представили онези документи от Националното законодателство, които касаят пряко бенефициентите на Структурните фондове. На първо място това са Постановленията на Министерски съвет за процедурите, реда и условията за определяне на потенциални бенефициенти, правилата за допустимост на разходите, правилата за разходване на средствата по финансираните проекти. Публикувани са четирите основни вида формуляри за кандидатстване по проекти, които вече са одобрени от Министъра на финансите. Подробно са представени сайтовете, които предоставят информация от Структурните фондове.

Поради големия обем на материалите и ограниченията на книжното тяло към книгата е приложен диск с много пълна информация. Предимствата на електронния носител да съхранява повече информация ни даде възможност да включим в него следните основни части: Управление на фондовете, Европейско законодателство, Планове и оперативни програми, Формуляри за кандидатстване, Изпълнение на обществените поръчки и Национално законодателство. Частта Управление на фондовете включва постановленията на Министерски съвет и някои негови решения, които определят управлението на средствата по Структурните фондове.

Частта Европейско законодателство включва регламентите 1083, 1605, 1828, 1080 и 1266, които са пряко приложими за Република България и определят основните принципи на разходването на средства по Структурните фондове. Частта Планове и оперативни програми представя Националната стратегическа референтна рамка и Националните планове за развитие, както и произтичащите от тях Оперативни програми по седемте основни направления – Развитие на конкурентноспособността, Развитите на човешките ресурси, Регионално развитие, Административен капацитет, Околна среда, Транспорт и техническа помощ.

В четвъртата част са представени одобрените формуляри за кандидатстване. Пета част обръща внимание на Изпълнението на обществени поръчки, което ще е основен принцип на изпълнение на доставките по финансираните проекти. Шеста част включва всички основни закони но Националното законодателство, които визират отношения, свързани с изпълнението на финансирани проекти.

За постигане на висока усвояемост на Структурните и Кохезионния фондове, Република България трябва да осигури едновременно ефективно работещи институции, които да удовлетворяват всички изисквания на ЕС и инициативни потенциални бенефициенти. Ключът към постигане на тези две задължителни условия за успех в усвояването на СКФ е гражданите, институциите и стопанските субекти да са запознати с предоставяните възможности и изисквания по Оперативните програми.

Приоритетът за информираност е изведен като изискване от Европейската комисия към Страните членки прилагащи СКФ. Осигуряването на широка информираност е задължение на Управляващите органи по оперативните програми. Всеки Управляващ орган следва да изработи Комуникационен план за онагледяване пред обществото на същността на програмата и за гарантиране, че потенциалните бенефициенти имат необходимата им информация за реализиране на проекти. Финансирането на дейностите по публичност и информация се финансира по приоритетна ос „Техническа помощ”, която е част от всяка оперативна програма.

Информацията по Комуникационния план се разпространява чрез последователни мероприятия в Интернет страниците на Управляващите органи, в печатните и електронни медии, чрез издаване на информационни брошури, организиране на обучителни кампании, реализиране на информационни центрове за постоянен достъп и др.

Настоящата книга представлява уникално по своята същност систематизиране на европейското и национално законодателство, и на всички изисквания актуални към настоящия етап по прилагане на програмите по Структурните и Кохезионния фондове. Ключът към успеха за усвояването на СКФ е информираност. Тази книга я осигурява!


РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАВИЛАТА, ПРОЦЕДУРИТЕ И РЕДА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  как да поръчате »»»

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАВИЛАТА, ПРОЦЕДУРИТЕ И РЕДА ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Поредност: Второ издание, 2007 г.

Брой страници: 400 стр.

Съставители: Ася Инджова, Благой Иванов

Поредица: „ЕВРОФОНДОВЕ”, Книга № 1

Приложение: Образци на типови документи за кандидатстване

Корица: Меки корици

Диск (CD): ДА

ISBN: 978-954-377-005-2

Цена: 32,00 лв. (с диска)

 

Съдържание на диска »»»  

Големият интерес към Информационния справочник , бързото му изчерпване и динамичните промени в разпространението на информацията относно Структурните фондове, наложиха преработването и допълването му и появата на книжния пазар на това Ръководство по Структурните фондове.

В първа част - „Важни въпроси и ясни отговори за Структурните фондове и Кохезионния фонд”- са разгледани теми като: Основните видове проекти финансирани по СКФ, Процедури за предоставяне на финансиране, Основни етапи на един проект от неговата подготовка до окончателното му приключване, Същността на оперативните програми - цели, обхват и потенциални бенефициенти, Програми за транс-гранично сътрудничество, Програми за транс-регионално сътрудничество и други. На изключително достъпен език във вид на въпроси и отговори са разгледани най-важните теми, така че всеки потенциален бенефициент да намери своето място и своята програма за финансиране.

Във втора част са представени онези документи от Националното законодателство, които касаят пряко бенефициентите на Структурните фондове. На първо място това са Постановленията на Министерски съвет за процедурите, реда и условията за определяне на потенциални бенефициенти, правилата за допустимост на разходите, правилата за разходване на средствата по финансираните проекти или накратко казано как ще бъдат избирани бенефициентите и как ще разходват средствата, които са им предоставени. В трета част са публикувани четирите основни вида формуляри за кандидатстване по проекти, одобрени от Министъра на финансите. Четвърта част представя всички сайтове, които предоставят информация от Структурните фондове.

Поради големия обем на материалите и ограниченията на книжното тяло към книгата е приложен диск с допълваща информация подредена в следните части: Управление на фондовете, Европейско законодателство, Планове и оперативни програми, Формуляри за кандидатстване, Изпълнение на обществените поръчки и Национално законодателство. Частта Управление на фондовете включва постановленията на Министерски съвет и някои негови решения, които определят управлението на средствата по Структурните фондове.

Частта Европейско законодателство включва регламентите 1083, 1605, 1828, 1080 и 1266, които са пряко приложими за Република България и определят основните принципи на разходването на средства по Структурните фондове. Частта Планове и оперативни програми представя Националната стратегическа референтна рамка и Националните планове за развитие, както и произтичащите от тях Оперативни програми по седемте основни направления – Развитие на конкурентноспособността, Развитите на човешките ресурси, Регионално развитие, Административен капацитет, Околна среда, Транспорт и техническа помощ.

В четвъртата част са представени одобрените формуляри за кандидатстване. Пета част обръща внимание на Изпълнението на обществени поръчки, което ще е основен принцип на изпълнение на доставките по финансираните проекти. Шеста част включва всички основни закони но Националното законодателство, които визират отношения, свързани с изпълнението на финансирани проекти.

Усвояването на средствата по кохезионната (на сближаване) политика на Европейския съюз е по своята същност продължителния акт на действеното присъединяване на Република България към Общността. Издаването на това ръководство е нашия принос към този процес.

Това издание систематизира голяма по обем информация и е необходимо за всеки, който ще работи по програми и проекти финансирани от Европейския съюз по Структурните фондове независимо дали като бенефициент, подизпълнител или консултант.


РЪКОВОДСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА” ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕС  как да поръчате »»»

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАВИЛАТА, ПРОЦЕДУРИТЕ И РЕДА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА 2007-2013Г.” ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Поредност: Първо издание, 2007 г.

Брой страници: 340 стр.

Съставители: Ася Инджова, Благой Иванов, Ваня Тонева

Поредица: „ЕВРОФОНДОВЕ, Книга № 2

Приложение: Схеми за безвъзмездно финансиране

Корица: Меки корици

Диск (CD): ДА

Цена: 32,00 лв. (с диска)

Съдържание на диска »»»  

Пълноправното членство на България в ЕС ни дава възможност да осъществяваме политиките на ЕС в областта на сближаването, чиято основна цел е „По-голям растеж и повече работа за всички региони и градове на Европейската общност”. Политиката за сближаване в държавите-членки се осъществява чрез оперативни програми (ОП), определени в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” е насочена към развитие на бизнеса, стимулиране на малките и средните предприятия в иновативни действия и технологично усъвършенстване.

Това издание е второто от поредицата за Еврофондовете и представя Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.” като под форма на въпроси и отговори разглежда основни теми от същността на програмата и процеса на нейното изпълнение, а също така и основните документи, които определят изпълнението й. Включени са Оперативната програма, Регламент 1083/2006 на ЕК, Постановление №236 на МС за детайлните правила за допустимост на разходите, Закона за малките и средните предприятия, сайтовете, които предоставят информация по Оперативната програма и специално приложение с таблично представяне на първите схеми за безвъзмездно финансиране по програмата.

В приложения към книгата диск сме включили документи, които са допълващи, но дават по-ясна представа за процесите, които предопределят изпълнението на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.”. Основните части са : Национални планове и оперативни програми, Регламенти, Управление на фондовете, Малки и средни предприятия, Енергийна ефективност, Обществени поръчки, Общи нормативни документи и Схеми за безвъзмездно финансиране. Предимствата на информацията записана върху диска са, че е систематизирана и подредена и че може да разполагате с нея дори когато нямате достъп до интернет или когато конкретни сайтове не поддържат необходимата ви информация.

Изданието е предназначено за много широк кръг читатели, а най-вече за представителите на малкия и средния бизнес, на частни и обществени нефинансови компании, на предприятия от производствения сектор, на предприятия от сферата на услугите, на новосъздадени предприятия, на клъстери от предприятия, на развойни организации, на научноизследователски организации, на обществени организации, на частни организации, на университети, на образователни институции, на лаборатории, общини неправителствени организации (НПО), на технологични паркове, на технологични бизнес инкубатори, на офиси за технологичен трансфер, на както и на финансови институции, на като пряко участващи в процеса на финансиране на проектите по време на изпълнението им.


РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАВИЛАТА, ПРОЦЕДУРИТЕ И РЕДА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  как да поръчате »»»

РЪКОВОДСТВО ЗА ПРАВИЛАТА, ПРОЦЕДУРИТЕ И РЕДА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Поредност: Първо издание, 2008 г.

Брой страници: 400 стр.

Съставители: Ася Инджова, Благой Иванов

Поредица: "ЕВРОФОНДОВЕ", Книга № 3

Приложение: Индикативни годишни работни програми

Корица: Меки корици

Диск (CD): ДА

Цена: 32,00 лв. (с диска)

 

Съдържание на диска »»»  

Пълноправното членство на България в ЕС ни дава възможност да осъществяваме политиките на ЕС в областта на сближаването, чиято основна цел е „По-голям растеж и повече работа за всички региони и градове на Европейската общност”. Политиката за сближаване в държавите-членки се осъществява чрез оперативни програми (ОП), определени в Националната стратегическа референтна рамка (НСРР). Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” е насочена към подобряване качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целя живот и засилване на социалното включване.

Това издание е третото от поредицата за Еврофондовете и представя Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” като под форма на въпроси и отговори разглежда основни теми от същността на програмата и процеса на нейното изпълнение, а също така и основните документи, които определят изпълнението й. Включени са Оперативната програма, Регламенти 1083/2006 на ЕК и 1081/2006 на ЕП и на Съвета, Постановление №180 на МС за детайлните правила за допустимост на разходите, Закона за малките и средните предприятия, сайтовете, които предоставят информация по Оперативната програма и Индикативни годишни работни програми за предстоящите процедури през 2008 година.

В приложения към книгата диск сме включили документи, които са допълващи и дават по-ясна представа за процесите, които предопределят изпълнението на ОП „Развитие на човешките ресурси”. Основните части са: Оперативна програма и национални стратегии и планове, Специфични нормативни документи, Образование, Социална закрила и социално включване, Здравеопазване, Регламенти и и директиви, Управление на фондовете, Обществени поръчки и Общи нормативни документи. Предимствата на информацията записана върху диска са, че е систематизирана и подредена и че може да разполагате с нея дори когато нямате достъп до интернет или когато конкретни сайтове не поддържат необходимата ви информация.

Изданието е предназначено за много широк кръг читатели, а най-вече за представителите на институции за професионално ориентиране, изследователски центрове, центрове за информиране и професионално обучение, образователни и обучаващи институции и организации, научни институции и организации, училищни настоятелства, детски градини, извънучилищни педагогически учреждения, доставчици на социални и здравни услуги, социални предприятия, публични лечебни заведения, институции, действащи в сферата на социалните и здравни услуги, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, медицински университети, предприятия, браншови и секторни организации, социално-икономически партньори, НПО, консултантски фирми, центрове за развитие на предприемачеството, ресурсни центрове, работодатели, контролни органи, институции и организации, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, институции на пазара на труда на национално и регионално равнище, Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Националната агенция за професионално образование и обучение, Националната агенция за оценяване и акредитация, Агенцията по заетостта, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хора с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, Държавната агенция за младежта и спорта, Центърът за контрол и оценка на качеството на образованието, Центърът за развитие на човешките ресурси, Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, Центърът за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, Националният педагогически център, Националният институт за обучение на директори, Национален център за информация и документация, Център за информационно осигуряване на образованието, общини, читалища, спортни клубове и младежки организации, общностни центрове, представители на различни общности, институции, свързани с управлението и изпълнението на ОП "Развитие на човешките ресурси".


РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ПО ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС  как да поръчате »»»

РЪКОВОДСТВО ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ПО ОБЩАТА СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА НА ЕС

Поредност: Първо издание, 2007 г.

Брой страници: 380 стр.

Съставители: Ася Инджова, Благой Иванов

Поредица: „ЕВРОФОНДОВЕ”, Книга № 4

Корица: Меки корици

Диск (CD): ДА

Цена: 32,00 лв. (с диска)

 

Съдържание на диска »»»  

Изданието е фокусирано върху общата селскостопанска политика на ЕС, като в този том представя Програмата за развитие на селските райони.

Направено е разграничение между двата стълба на Общата селскостопанска политика и са описани приоритетите им.

Разгледани са съдържанието на националните стратегически документи, европейските нормативни актове, които регулират прилагането на Общага селскостопанска политика и Програмата за развитие на селските райони, основните органи, участващи в управленито и контрола на програмата, процедурата на предоставяне на безвъзмездна помощ, потенциалните бенефициенти и етапите на един проект от подготовката му до крайното плащане.

В отделна част са описани приоритетните оси на Общата селскостопанска политика с техните обхват, мерки, дейности, бенефициенти и специфика.

В книгата са включени Националния стратегически план за развитие на селските райони и Програмата за развитие на селските райони.

Специално място е отделено на източниците на информация, които могат да бъдат ползвани от всички заинтересовани.

В приложения към книгата диск има повече от 150 документа от националното и европейското законодателство, с което ръководството добива пълнота и уникалност в полза на читателя.


КООРДИНИРАНЕ на СХЕМИТЕ за СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ  как да поръчате »»»

КООРДИНИРАНЕ на СХЕМИТЕ за СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Автори: Ася Инджова, Благой Иванов

Поредност: Първо издание, 2007 г.

Брой страници: 360 стр.

Корица: Меки корици

Приложения: Образци и формуляри, списък компетентни институции

Диск: НЕ

Цена: 30,00 лв.

Идеята за възползване от правото на гражданите от страните-членки на ЕС свободно да пътуват и да работят на територията на Обединена Европа звучи много красиво, но често зад това не си представяме нищо повече от бране на портокали в Гърция, медицински гледачки в Англия или строителни работници в Испания. Това е така, защото наистина до този момент споразуменията за обмен на работна ръка между България и страните от Европейския съюз бяха на квотен принцип и чрез агенции за набиране на работници.

С влизането на България в ЕС българските граждани придобиха по-големи права и то именно по отношение на това „свободно да пътуват и да работят на територията на Обединена Европа”. Как става това може да разберете именно в това експертно тълкуване, което предлага книгата „Координиране на схемите за социално осигуряване в ЕС”.

Интересни казуси показват как законно може да работите в страните-членки, като при това сте осигурени за евентуалните социални рискове и така сте защитени от закона. Книгата дава и решение за това как българските фирми могат да се явяват подизпълнители на фирми от страните-членки на ЕС, като предоставят работна ръка, която е командирована за извършване на определена работа. Такъв е случаят, при който строителна фирма от град Шумен - България има договор със строителна фирма от Париж - Франция за извършване например на „лепене на фаянс и теракот”, тя може да командирова свои работници във Франция и те да работят там по силата на договора, като в същото време са осигурени за евентуалните социални рискове прилагайки Регламенти 1408/71 и 574/72.

И двата представени регламента разглеждат тези възможности, а експертното тълкуване дава яснота в приложението им. Именно затова книгата ще бъде полезна не само за специалистите по „Труд и работна заплата”, за счетоводителите, за мениджърите по човешки ресурси и за юристите, които работят в областта на трудово-правното законодателство, а и за мениджъри на фирми, граждани упражняващи свободни професии и самонаети лица.


СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
 как да поръчате »»»

корицата съдържа реклами,
които не са показани тук

СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
строителство & инвестиции

Автори:
Марияна Стаменова, Младен Митов,
Ценка Божилова, Бисерка Маринова,
Мариам Караденизова, Румен Йорданов,
Наско Атанасов, Мария Райковска, Румяна Налбантова
 

Поредност: Първо издание, 2007 г.

Брой страници: 280 стр.

Корица: Меки корици

Диск: Да

Цена: 36,00 лв.

 

Съдържание на диска »»»  

С тази книга Издателство „АСПРО” продължава традицията на Издателство „КАБРИ” всяка година да предлага издание свързано с недвижимите имоти. И този път фокусът е върху актуалните проблеми и въпроси по темата.

„Сделки с недвижими имоти – строителство и инвестиции” предлага анализ на ключови теми, свързани с пазара на недвижимите имоти в страната. Повлиян от множество вътрешни и външни за икономиката ни фактори, този пазар е един от най-динамичните и трудно поддаващи се на точна прогноза. Благодарение на бързото му развитие в условията на пазарно стопанство, той все повече започва да обхваща пълния спектър от субекти, които са свързани с недвижимите имоти, а именно инвеститори, предприемачи, строители, собственици и наематели, банки и застрахователи, консултанти по покупко-продажби, наеми и управление на недвижима собственост.

И този път екип от професионалисти в различни области дава отговори на много актуални въпроси разглеждайки следните теми:

 • Управление на имоти в България
 • Проучване и анализ на пазара на недвижими имоти за 2006г.
 • Застраховки на жилища
 • Нотариални производства при сключване на сделки с имоти
 • Договори за наем
 • Търговски площи
 • Оценяване на територии за застрояване
 • Учредяване и прехвърляне право на строеж срещу обезщетение
 • Акционерни дружества със специална инвестиционна цел

като темите „Проучване и анализ на пазара на недвижими имоти за 2006г.” и „Нотариални производства при сключване на сделки с имоти” са включени и на английски език.

От съществено значение при сделките с недвижими имоти са и измененията в нормативните изисквания, регулиращи пазара на недвижимото имущество в България.

Традиция е издателство „АСПРО” да предлага и много допълваща и изключително полезна информация и този път сме останали верни на принципите си и в приложения към книгата диск сме включили над 150 документа и нормативни акта от следните области:

 • Собственост
 • Реституция
 • Земеделски земи
 • Гори
 • Териториално устройство
 • Местно самоуправление

     

 • Енергийна ефективност
 • Натура 2000
 • Данъци
 • Банки и кредитно дело
 • Финанси и застраховане

Книгата е предназначена за много широк кръг специалисти – брокери при покупко-продажби и наемане на недвижими имоти, консултанти по управление на недвижима собственост, строители, предприемачи, инвеститори, кредитни инспектори, застрахователи, анализатори и финансисти. Надяваме се изданието да стигне до всички специалисти и да бъде в полза на тяхното професионалното развитие.


© 2007-2009 АСПРО ЕООД София